Hvad er farligt affald?

Farligt affald defineres i juridisk forstand som alt affald, der er farligt for levende organismer. 

Affaldet er derfor omfattet af en særlig lovgivning, og farligt affald kræver mere speciel håndtering og behandling for at undgå fare.

I Affaldsbekendtgørelsen har farligt affald specielle EAK-koder i forhold til andet affald. Farligt affald opfylder et eller flere af nedenstående egenskaber:

 • Eksplosivt
 • Brandfarligt / Letantændeligt
 • Meget brandfarligt
 • Yderst brandfarligt
 • Brandnærende
 • Sensibiliserende
 • Allergifremkaldende
 • Reproduktionstoksiske
 • Mutagent
 • Kræftfremkaldende
 • Sundhedsskadeligt
 • Giftigt
 • Meget giftigt
 • Smitsomt
 • Radioaktivt
 • Lokalirriterende
 • Ætsende
 • Økotoksisk / miljøfarligt​​

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er ikke det samme som farligt affald i juridisk forstand.

Ikke alt farligt affald er farligt gods, og farligt gods behøver ikke nødvendigvis at være farligt affald.

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande med så farlige egenskaber, at de kan forårsage skader på mennesker, dyr, miljø eller ejendom, hvis ikke de håndteres korrekt i forbindelse med transport.

Lovgivningen vedrørende farligt gods består af ADR-konventionen (Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej) og nogle nationale bekendtgørelser.

Farligt gods opdeles i en række fareklasser.

Nationale lempelser

Noget farligt affald kan transporteres i Danmark efter lempelserne i national bekendtgørelse nr. 1223 af 31/10/2015, bilag 3, under visse betingelser. Kontakt SMOKA for yderligere information.